Description

starts in
Days ::

Other Lots in Paper Money - China

  • China Bank of China 5 Yuan 1931

  • China 100 Yen 1945 (ND) Japan Military Currency

  • China Chungking Bank of China 100 Yuan 1940

  • China Kou Shin Gun Sy 1 Mexico Dollar 1902

  • China Peoples Bank of China 5000 Yuan 1949

  • China Shantung Min Sheng Bank 50 Cents 1940